Certificering

Wij beschikken niet meer over het procescertificaat waaruit blijkt dat wij voldoen aan hetgeen gesteld in Bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 uit de arbeidsomstandighedenregeling. Oftewel het voormalig SC530 procescertificaat.

Dit is voor ons een bewuste keuze geweest omdat de grilligheid van de wet- en regelgeving en de voortdurende wijzigingen daarvan heeft geleid tot een zeer inconstante marktvraag.

Persoons- en procescertificaten zijn te controleren en terug te vinden op www.ascert.nl.

Ascert is een beheerstichting die een convenant met SZW heeft afgesloten op basis waarvan zij certificatieschema's voor het werkveld asbest opstelt en beheert.

Het gaat hierbij om certificatie van het proces van asbestinventarisatie en -verwijdering enerzijds en persoonscertificatie anderzijds.