Certificering

Sinds april 2017 beschikken wij over het certificaat waaruit blijkt dat wij voldoen aan hetgeen gesteld in Bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27 uit de arbeidsomstandighedenregeling. Oftewel het voormalig SC530 procescertificaat.

Hiermee tonen wij aan dat wij op een doelmatige, vakkundige en professionele manier bezig zijn met de verwijdering, afvoer en acceptatie van asbest.

Persoons- en procescertificaten zijn te controleren en terug te vinden op www.ascert.nl.

Ascert is een beheerstichting die een convenant met SZW heeft afgesloten op basis waarvan zij certificatieschema's voor het werkveld asbest opstelt en beheert.

Het gaat hierbij om certificatie van het proces van asbestinventarisatie en -verwijdering enerzijds en persoonscertificatie anderzijds.

Download -hier- ons certificaat.